Zmniejszenie się różnic ekonomicznych

Konieczność różnicowania odmian wyrobów i metod marketingu oraz problemy związane z zapewnieniem sobie lokalnej dystrybucji częściowo wywodzą się z odmiennych warunków ekonomicznych różnych rynków geograficznych. Są one różne pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, względnych kosztów czynników produkcji, poziomu dochodów, rodzajów kanałów dystrybucji, dostępnych środków marketingu itd.

W miarę upodabniania się poszczególnych rynków geograficznych pod względem ekonomicznych i kulturowych warunków wzrasta możliwość konkurowania w skali światowej, pod warunkiem, że istnieją w nim źródła korzyści płynących z globalizacji. Na przykład, wzrost cen nośników energii w Stanach Zjednoczonych, który zbliżył je do cen zagranicznych, oraz zmniejszenie różnicy przeciętnych dochodów na głowę ludności w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach spowodowały, że amerykańscy producenci samochodów agresywnie podjęli produkcję małych samochodów, z myślą o sprzedaży na całym świecie; przemysł samochodowy w coraz większym stopniu nabiera charakteru globalnego. Szybki rozwój krajów Dalekiego Wschodu i Ameryki Południowej w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i krajami Europy Zachodniej przybliża ekonomiczną sytuację rynków dóbr konsumpcyjnych. Efektem może być zwiększona konkurencja tych dóbr w skali globalnej.

Dostrzeżenie możliwości konkurowania w skali globalnej jest samo w sobie innowacją, zwłaszcza że może wiązać się z zagadnieniami międzynarodowymi znacznie wykraczającymi poza zakres prowadzonej dotychczas działalności w kraju. Firmy należące do sektora mogą nie mieć koniecznej do tego wyobraźni. Koszty informacji i poszukiwań, związane ze zdobywaniem pozycji, są znaczne. Mogą też być potrzebne duże środki na budowę zakładów w skali światowej lub na inwestycje rozruchowe przy penetrowaniu nowych rynków w różnych krajach.

Inwestycje takie mogą przekraczać możliwości firm należących do sektora; może im również brakować technicznych i kierowniczych umiejętności niezbędnych do konkurowania w skali globalnej. W poszczególnych sektorach niemal zawsze istnieją jakieś przeszkody w podjęciu konkurencji na skalę globalną. W efekcie, nawet w sektorach, których cechą jest na ogół globalny charakter konkurencji, utrzymywać się mogą pewne aspekty „lokalności”. Na niektórych rynkach lub w niektórych segmentach firma krajowa będzie miała przewagę nad konkurentami globalnymi ze względu na istnienie szczególnie poważnych przeszkód dla konkurencji w skali globalnej.