Czynniki w otoczeniu

Zwiększone ekonomie skali. Postęp techniczny zwiększający ekonomie skali w produkcji, logistyce, zaopatrzeniu lub pracach badawczych i rozwojowych z oczywistych względów stanowi czynnik wywołujący konkurencję w skali globalnej. Obniżka kosztów transportu lub składowania. Zmniejszające się koszty transportu lub składowania są wyraźnym czynnikiem pobudzającym globalizację. Długofalowy spadek realnych kosztów transportu, występujący w ostatnim dwudziestoleciu, jest jedną z głównych przyczyn widocznej dziś wzmożonej konkurencji globalnej.

Zmiana lub racjonalizacja kanałów dystrybucji. Jeśli kanały dystrybucji są w trakcie przemian, to trudności firm zagranicznych z uzyskaniem do nich dostępu mogą ulec złagodzeniu. Taki sam skutek może przynieść racjonalizacja tych kanałów. Na przykład, jeśli dystrybucja danego wyrobu przechodzi z rąk licznych, rozproszonych detalistów do niewielu dużych domów towarowych i sieci hurtowych działających w skali ogólnokrajowej, to problem pozyskania kanałów dystrybucji przez firmę zagraniczną może radykalnie się zmniejszyć. Zmiana kosztów czynników produkcji. Zmiany kosztów czynników produkcji mogą nasilić przyczyny globalizacji.

Konieczność różnicowania odmian wyrobów i metod marketingu oraz problemy związane z zapewnieniem sobie lokalnej dystrybucji częściowo wywodzą się z odmiennych warunków ekonomicznych różnych rynków geograficznych. Są one różne pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, względnych kosztów czynników produkcji, poziomu dochodów, rodzajów kanałów dystrybucji, dostępnych środków marketingu itd. W miarę upodabniania się poszczególnych rynków geograficznych pod względem ekonomicznych i kulturowych warunków wzrasta możliwość konkurowania w skali światowej, pod warunkiem, że istnieją w nim źródła korzyści płynących z globalizacji. Na przykład, wzrost cen nośników energii w Stanach Zjednoczonych, który zbliżył je do cen zagranicznych, oraz zmniejszenie różnicy przeciętnych dochodów na głowę ludności w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach spowodowały, że amerykańscy producenci samochodów agresywnie podjęli produkcję małych samochodów, z myślą o sprzedaży na całym świecie; przemysł samochodowy w coraz większym stopniu nabiera charakteru globalnego.

Szybki rozwój krajów Dalekiego Wschodu i Ameryki Południowej w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i krajami Europy Zachodniej przybliża ekonomiczną sytuację rynków dóbr konsumpcyjnych. Efektem może być zwiększona konkurencja tych dóbr w skali globalnej.